سی آر ام دیدار،نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

دیدار یک نرم افزار سی آر ام است

که با هوشمند سازی فرآیند فروش و ایجاد سبک جدیدی از فروش ارتباط شما با مشتریان را متحول کرده و فروش شما را افزایش میدهد

سی آر ام دیدار

چگونه من با دیدار بیشتر بفروشم

سی آر ام دیدار
با کاریز فروش دیدار هیچ فرصتی را از دست نخواهید داد و تمام پیگیری های قبل از فروش با دقت و نظم دقیق انجام خواهد شد
سی آر ام دیدار
سی آر ام دیدار
سی آر ام دیدار
دیدار با ابزارهای دوست داشتنی همکاری تیمی را در شرکت شما متحول خواهد کرد و کارایی همکاران شما را بهبود خواهد داد
سی آر ام دیدار
سی آر ام دیدار
سی آر ام دیدار
ارتباط شما با مشتریان دگرگون خواهد شد و آنهاحس بهتری به شما پیدا خواهند کرد
سی آر ام دیدار
عملیات بعد از فروش هم به کیفیت فرایندهای پیگیری قبل فروش خواهد شد.
سی آر ام دیدار
سی آر ام دیدار
گزارشات دیدار تصاویر روشن را از کسب و کار شما به شما نمایش خواهد داد تا هوشمندانه تصمیم بگیرد
دیدار چه منفعتی برای کسب و کار شما ایجاد خواهد کرد
300% افزایش تبدیل زنگ خور به مشتری
41% افزایش درآمد هر کارمند فروش
27% افزایش خرید مجدد مشتریان قبلی