• (27شهریور 95) اسپرینت 42
  امکانات جدید اضافه شده به دیدار
  • امکان ذخیره کردن فاکتور با فرمت Pdf
  • داینامیک کردن موضوع یاداشت ها
  بهبود تجربه استفاده از دیدار
  • تکمیل فیلدهای اضافی در دفترچه تلفن و معاملات
  • اضافه شدن pdf فاکتور فروش در ارسال ایمیل فاکتور به مشتری به صورت Attachment
  رفع خطاهای گزارش شده
  • اصلاح امکان تعریف شماره فکس در موقع ارسال فکس از طریق Fax.Ir
  • اصلاح گزارشات مدیر